มาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพ


 
ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับ รถรับรองคุณภาพโตโยต้าชัวร์ (Toyota Certified Used Car)
คือ การตรวจรับรองคุณภาพของรถใช้แล้ว จากเจ้าหน้าที่ผ่านการรับรอง จาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ว่าผ่านตามมาตรฐานรถใช้แล้วคุณภาพดีของโตโยต้าชัวร์หรือไม่ กรณีรถยังมีข้อบกพร่องหรือยังไม่ผ่านตามมาตรฐาน
รถที่ไม่ผ่านมาตรฐานจะถูกนำกลับไปแก้ไข ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนจะกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
รถรับรองคุณภาพโตโยต้าชัวร์ทุกคัน มีสภาพที่ดีสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 210 จุด และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโตโยต้า ชัวร์ คลิกที่นี่

 

Visitors: 63,341